logotypy: Fundusze Europejskie, GDDKiA, Unia Europejska
Droga Krajowa nr 8 Wyszków - Poręba

Aktualności

Prace zrealizowane w okresie od 11.12.2017r. do 17.12.2017r.

W okresie od 11.12.2017r. do 17.12.2017r. Wykonawca robót zrealizował pracę związane z:

 • magazynowaniem materiału na nasypy na placach składowych,
 • budową odwodnienia korpusu drogi,
 • budową linii zasilających i oświetlającą infrastrukturę drogową,
 • wykonaniem nasypów i wykopów w ciągu trasy głównej, dróg dojazdowych i poprzecznych,
 • profilowaniem rowów odwadniających, poboczy pasa dzielącego  ciągu trasy głównej S8,
 • ułożeniem antyerozyjnej geosiatki przestrzennej na geomembranie na rowach trasy głównej S8,  
 • humusowaniem skarp i rowów trasy głównej S8,
 • wykonaniem  warstwy podbudowy pomocniczej z betonu C5/6 oraz podbudowy zasadniczej z betonu C8/10 w ciągu trasy głównej S8,
 • wykonaniem umocnień wylotów skarpowych w ciągu trasy głównej S8 jezdnia prawa w km 517+550 ÷ 518+000, 521+400 ÷ 521+700 oraz 527+800 ÷ 528+300,
 • wykonaniem umocnienia skarp z płyt ażurowych  w ciągu trasy głównej S8 w km 517+600 ÷ 517+700 oraz 522+946 ÷ 524+129,
 • wykonaniem umocnienia rowów ściekiem prefabrykowanym typu korytkowego na podsypce cementowo – piaskowej w ciągu trasy głównej S8 w km 522+946 ÷ 524+129,
 • montażem deskowania oraz zbrojenia wlotu przejścia dolnego dla zwierząt małych PZ-20, PZ-26 oraz PZ-27,
 • betonowaniem ścian wlotu przejścia dolnego dla zwierząt małych PZ-26 oraz PZ-27,
 • wykonaniem izolacji cienkowarstwowej na ścianach wlotów przejścia dolnego dla zwierząt małych PZ-21, PZ-22,
 • montażem bloczków muru oporowego wraz z zasypką na obiekcie WS-03,
 • montażem zbrojenia oraz deskowania płyty przejściowej przyczółka AL na obiekcie WS-03,
 • betonowaniem płyty przejściowej przyczółka AL na obiekcie WS-03,
 • ułożeniem betonu podkładowego pod płytę przejściową przyczółka CL na obiekcie WS-03,
 • montażem zbrojenia oraz deskowania płyty przejściowej przyczółka CL na obiekcie WS-03,
 • montażem zbrojenia oraz betonowaniem kap chodnikowych na skrzydłach korpusów przyczółków na obiekcie MS-06,
 • montażem odwodnienia obiektu WS-08,
 • montażem deskowania oraz betonowaniem fundamentów pod umocnienie skarp przyczółków obiektu WD-09,
 • montażem deskowania oraz betonowaniem fundamentów pod umocnienie skarp przyczółków obiektu WD-11.