logotypy: Fundusze Europejskie, GDDKiA, Unia Europejska
Droga Krajowa nr 8 Wyszków - Poręba

Aktualności

Prace zrealizowane w okresie od 27.11.2017r. do 03.12.2017r.

W okresie od 27.11.2017r. do 03.12.2017r. Wykonawca robót zrealizował pracę związane z:

 • magazynowaniem materiału na nasypy na placach składowych,
 • budową odwodnienia korpusu drogi,
 • budową linii zasilających i oświetlającą infrastrukturę drogową,
 • wykonaniem nasypów i wykopów w ciągu trasy głównej, dróg dojazdowych i poprzecznych,
 • profilowaniem rowów odwadniających, poboczy pasa dzielącego  ciągu trasy głównej S8,
 • ułożeniem antyerozyjnej geosiatki przestrzennej na geomembranie na rowach trasy głównej S8,  
 • humusowaniem skarp i rowów trasy głównej S8,
 • wykonaniem  warstwy podbudowy pomocniczej z betonu C5/6 oraz podbudowy zasadniczej z betonu C8/10 w ciągu trasy głównej S8,
 • wykonaniem umocnień wylotów skarpowych w ciągu trasy głównej S8 jezdnia prawa w km 517+500 ÷ 517+600,
 • wykonaniem umocnienia skarp z płyt ażurowych  w ciągu trasy głównej w km 517+300 ÷ 517+600 oraz 523+ 390 ÷ 523+870,
 • wykonaniem umocnienia skarp z płyt ażurowych  w ciągu trasy głównej w km 527+ 700 ÷ 527+900 rejon obiektu WS-10,
 • wykonaniem obrukowania wpustów deszczowych w ciągu trasy głównej S8 km 522+700,00 – 522+900,00 – strona prawa,
 • wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie w ciągu drogi dojazdowej DD.06,
 • montażem korytka ściekowego trójkątnego na drodze poprzecznej DP.02,
 • wykonaniem obrzeża wraz z ułożeniem nawierzchni chodnika z kostki betonowej gr. 8 cm na Drodze Wojewódzkiej 694,
 • montażem deskowania, zbrojenia oraz betonowaniem wlotu przejścia dolnego dla zwierząt małych PZ-14,
 • wykonaniem izolacji cienkowarstwowej na ścianach wlotów przepustu melioracyjnego PM-7,
 • demontażem deskowania wlotu przepustu melioracyjnego PM-7,
 • montażem deskowania oraz zbrojenia wlotu przejścia dolnego dla zwierząt małych PZ-17, PZ-21, PZ-22, PZ-26 oraz PZ-27,
 • montażem bloczków muru oporowego wraz z zasypką na obiekcie WS-03,
 • montażem deskowania oraz ułożeniem betonu podkładowego pod płytę przejściową przyczółka AL na obiekcie WS-03,
 • montażem desek gzymsowych na obiekcie MS-06.